محصولات

محصولات مینافام | minafam products

در معماري امروز بهينه سازي فضاها اهميت زيادي دارد و کارايي فضاها با يك تقسيم بندي مناسب بيشتر خواهد شد. همچنين وجود پارتيشن ها، قفسه ها، ويترين ها و مبلمان مناسب در هر محيطي به عملکرد مناسب آن فضا کمک خواهد کرد. آخرين تحقيقات دانشمندان حاكي از آن است كه ، چگونگي طراحي محيط كار رابطه مستقيمي با افزايش يا كاهش عملكرد سازماني دارد . عواملي وجود دارد كه اگر در طراحي محيط كار مورد توجه قرار نگيرد ، كارهاي سازماني به درستي انجام نمي گيرد و با كاهش بازده مواجه خواهيم شد. و اين نشان از اهميت زياد اين موضوع دارد .